Ugdymas


I.  UGDYMO PROGRAMA

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal lopšelio – darželio pedagogų parengtą ugdymo programą ,,Žvaigždutė“.
  Ikimokyklinio ugdymo turinys sudarytas, atsižvelgiant į vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visumą bei jo ugdymosi pažangą, nusakančių 18 ugdymosi  pasiekimų žingsnių augimą.
  Geri vaiko ugdymosi pasiekimų žingsniai, laiduojantys sėkmingą vaiko asmenybės ugdymąsi:
 • fizinio aktyvumo ir kasdieninio gyvenimo įgūdžiai;
 • savivokos ir savigarbos, emocijų suvokimo ir raiškos, savireguliacijos ir kontrolės;
 • santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais;
 • sakytinė ir rašytinė kalba;
 • aplinkos pažinimas;
 • skaičiavimas ir matavimas;
 • estetinis suvokimas ir meninė raiška;
 • iniciatyvumas ir atkaklumas;
 • tyrinėjimas;
 • problemų sprendimas;
 • kūrybiškumas;
 • mokėjimas mokytis.
II. PROGRAMOS, INTEGRUOJAMOS Į UGDYMO TURINĮ
 • “Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa” (Įgyvendinimo rekomendacijos ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui),    patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494.
 • “Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa”, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179.
 • Etninio ugdymo gairės vaikams „Po tėviškės dangum“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ugdymo ekspertų komisijos, 1995.
 • Etninio ugdymo gairės „Senolių takais“, aprobuota lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ Metodinės tarybos posėdžio 2014 m. gegužės 13 d. protokolo Nr. 4.
 • Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa "Zipio draugai".
 • "Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa", patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Sveikatos ugdymo ir kūno kultūros ekspertų komisijos, 2003.

 

TEIKIAMA PAGALBA

 

 

Specialioji pedagogė:

 

Specialioji pedagogė T. Bitytė

Darbo laikas: II – 8.00-15.30

IV – 8.00-15.00

Nustato vaikų ugdymosi sunkumus, jų priežastis;

Padeda specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį, lavina jų sutrikusias funkcijas;

Bendradarbiauja su ugdymo proceso dalyviais: grupių auklėtojais, pagalbos vaikui specialistais, tėvais (globėjais).

 

Judesio korekcijos pedagogė:

 

Judesio korekcijos pedagogė T. Bitytė

Darbo laikas:       I  – 8.00-15.30

III, V – 8.00-15.00

 

Turtina vaikų, judėjimo patirtį, mokant juos įvairių veiksmų, judesių, aktyvinant kūno koordinaciją, gebėjimą jausti, valdyti savo kūną.

Ugdo įvairių raumenų grupių pajėgumą, taisyklingos laikysenos, kvėpavimo įgūdžius.

Formuoja įpročius rūpintis savo sveikata, ugdo poreikį sistemingai mankštintis.

Bendradarbiauja su ugdymo proceso dalyviais: grupių auklėtojais, pagalbos vaikui specialistais, tėvais (globėjais).


Socialinė pedagogė:

 

Socialinė pedagogė N. Barauskienė

Darbo laikas: I-V –   8.00-15.42

II-IV - 10.00-17.42

Įvertina vaiko ir jo šeimos socialines problemas ir poreikius.

Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.

Atstovauja vaiko teisėms ugdymo įstaigoje ir už jos ribų.

Lankosi ugdomojoje ir papildomo ugdymo veikloje.

Bendradarbiauja su grupių pedagogais, specialistais, lopšelio-darželio administracija.

Inicijuoja ir organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

Tvarko ir yra atsakinga už vaikų maitinimo lengvatas ir nemokamą maitininimą.

Vadovauja Vaiko Gerovės komisijai.

Vadovauja būreliui „Mažieji tyrinėtojai“.

 

Logopedės:

Logoped
ė L. Pladė
Darbo laikas:  I- V – 8.00-13.54 

Logoped
ė  I. Simonavičienė
Darbo laikas: I-V – 8.00-13.54


Nustato vaikų kalbos, kalbėjimo
sutrikimus ir išsiaiškina jų pobūdį.

Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones, būdus, metodus ir, pagal poreikį, teikia rekomendacijas įstaigos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko specialiųjų poreikių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
Teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti.
Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ugdytini
ų tėvams ir pedagogams.
Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Dalyvauja grupių bendruomenių būrelių bei projektinėse veiklose.

Organizuoja ir įgyvendina projektus:

"Vaiko kelias į gražią kalbą" (tarptautinis projektas), "Žaidimai moko" (respublikinis projektas).

 

PAPILDOMOS  PASLAUGOS  (mokamos)Choreografijos studija "Pagrandukas". Vadovė V. Jurgauskienė

Anglų kalbos būrelis. Vadovė V. Tamošiūnienė

Keramikos būrelis. Vadovė J. Kurmanskienė

Liaudies amatų būrelis "Amatukai". Vadovė R. Martyšienė

Karate būrelis. Vadovas A. Masalskis

Krepšinio būrelis. Vadovas E. Katinas


Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683